اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

واگذاری غرفه های میادین میوه و تره بار به ایثارگران

دامنه شمول خدمت

- پدر یا همسر شهید و یا صرفاً یکی از فرزندان ذکور شهید دارای کارت ایثارگری و تأییدیه از بنیاد شهید وامور ایثارگران
- جانبازان بالای 25 درصد دارای کارت ایثارگری و تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران
- آزادگان ساکن در شهر تهران (واگذاری صرفاً به آزاده صورت می پذیرد)
- ایثارگران با سابقه جبهه 36 ماه به بالا ساکن در شهر تهران (واگذاری صرفاً به ایثارگر صورت می پذیرد)

فرآیند اقدام

طبق تدبیر و تایید کمیته واگذاری غرف در این اداره کل که متشکل از مدیرکل امور ایثارگران، معاون برنامه ریزی و مالی، مدیر بازرسی، مدیر حراست و مدیر حوزه دفتر بود واگذاری طبق امتیازی که از سوی نرم افزار طراحی و آماده شده بود انجام گردید.در این سامانه مشخصات فردی و معیشتی ایثارگر طبق مدارک و مستندات دریافتی به نرم افزار تحویل و نرم افزار امتیازی بر اساس مدارک و نوع ایثارگری به افراد اعلام مینمود که این امتیاز صادره ملاک واگذاری غرفه به ایثارگران معزز بوده.در این نرم افزار طراحی شده برای اولین بار با کمترین نارضایتی و تنش مواجه بودیم چراکه موضوع عدالت و وضعیت معیشتی و زندگی ایثارگران (بواسطه مدارک و مستندات ارائه شده) توسط نرم افزار رصد و امتیاز داده شده بود. شایان ذکر است با عنایت به تعداد زیاد مراجعه کنندگان جهت دریافت غرفه و محدودیت های موجود و با توجه به اینکه غرفه ها یکساله و غیر قابل تمدید می باشد در پایان پس از معرفی افراد انتخاب شده در کمیته واگذاری همزمان با معرفی افراد به سازمان میادین یک برگ تعهدنامه مبنی بر عدم تمدید غرفه به ایثارگران معزز داده می شود.

خدمات معیشتی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

کمیته واگذاری غرف