اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

پرداخت هدیه تجلیل و تقدیر از ایثارگران برگزیده قرآنی، فرهنگی، علمی و ورزشی

دامنه شمول خدمت

ایثارگران شاغل در شهرداری تهرا ن و خانواده های شهدای شهرداری تهران (مطابق شیوه نامه ابلاغی)

مسیر دریافت خدمت

مراجعه به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت

فرآیند اقدام

1- ارائه اصل و کپی مدرک معتبر مبنی برگزیده شدن در حوزه های قرآنی، فرهنگی، علمی و ورزشی به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت 2- تکمیل فرم بارگذاری شده در پرتال اداره کل امور ایثارگران توسط مسئولین امور ایثارگران 3- بررسی و ارسال مدارک به اداره توانمندسازی و آموزش توسط مسئولین امور ایثارگران 4- تأیید مدارک و درج مهر برابر اصل و بررسی کد پرونده ایثارگری در اداره کل امور ایثارگران 5- تهیه لیست اکسل از مشخصات متقاضی و ثبت اطلاعات 6- تهیه نامه و ارسال مستندات به همراه لیست اکسل به اداره مالی

خدمات معیشتی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.