اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

پرداخت هدیه به ایثارگران جهت قبولی در دانشگاه

دامنه شمول خدمت

ایثارگران شاغل در شهرداری تهرا ن و فرزندان ایشان و خانواده های شهدای شهرداری تهران (مطابق شیوه نامه ابلاغی)

مسیر دریافت خدمت

مراجعه به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت

فرآیند اقدام

1- ارائه اصل گواهی جدیدالورودی از دانشگاه به همراه امضا و مهر به دفاتر امور ایثارگران
2- تکمیل فرم بارگذاری شده در پرتال اداره کل امور ایثارگران توسط مسئولین امور ایثارگران
3- بررسی و ارسال مدارک به اداره توانمندسازی و آموزش توسط مسئولین امور ایثارگران
4- تأیید مدارک و بررسی کد پرونده ایثارگری در اداره کل امور ایثارگران
5- تهیه لیست اکسل از مشخصات متقاضی و ثبت اطلاعات
6- تهیه نامه و ارسال مستندات به همراه لیست اکسل به اداره مالی

خدمات آموزشی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

اداره فرهنگی

زمان اقدام

ابتدای هر ترم