اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

ملاقات عمومی با مدیر کل امور ایثارگران

دامنه شمول خدمت

ایثارگران تحت پوشش اداره کل، ایثارگران شاغل در شهرداری تهران

فرآیند اقدام

کارشناسی اولیه - الصاق سوابق - کارشناسی تخصصی - وقتدهی

خدمات اداری و استخدامی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

دبیرخانه و ستاد تکریم

زمان اقدام

در اولین نوبت ملاقات عمومی منظور می گردند