اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

اعطای هدیه در صورت فراغت از مقاطع تحصیلی دانشگاهی

دامنه شمول خدمت

کلیه ایثارگران شاغل در شهرداری تهران که در سامانه جامع ایثارگران ثبت نام نموده و دارای پرونده ایثارگری می باشند.
تبصره 1: در خصوص فرزندان شهید، تسهیلات اعطایی صرفاً به خود ایشان تعلق می گیرد و فرزندان این عزیزان را شامل نمی شود.
سایر ایثارگران تحت پوشش (غیرشاغل) مانند همسر و فرزندان شهدای شهرداری نیز مشمول دریافت هدایای مذکور می باشند.
تبصره 2- فرزندان ایثارگران صرفاً از هدیه پذیرش در دانشگاه بهره مند می گردند.

مدارک مورد نیاز برای اعطای هدیه در صورت فراغت از مقاطع تحصیلی دانشگاهی

1- فرم درخواست هدیه تحصیلی (فرم شماره دو)
2- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ایثارگر و فرزند ایشان (در صورت مشمول بودن)
3- اصل گواهی اشتغال به تحصیل و ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت دریافت هدیه پذیرش در دانشگاه)
4- رونوشت برابر با اصل گواهی موقت فراغت از تحصیل و ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت دریافت هدیه فراغت از تحصیل)
5- کارنامه قبولی ترم ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت پرداخت هدیه تحصیلی هر ترم)

مسیر دریافت خدمت

مراجعه به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت

فرآیند اقدام

1- ارائه مدرک موقت پایان دوره به همراه کپی آن به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت
2- تکمیل فرم بارگذاری شده در پرتال اداره کل امور ایثارگران توسط مسئولین امور ایثارگران
3- بررسی و ارسال مدارک به اداره توانمندسازی و آموزش توسط مسئولین امور ایثارگران
4- تأیید مدارک و درج مهر برابر اصل و بررسی کد پرونده ایثارگری در اداره کل امور ایثارگران
5- تهیه لیست اکسل از مشخصات متقاضی و ثبت اطلاعات
6- تهیه نامه و ارسال مستندات به همراه لیست اکسل به اداره مالی جهت پرداخت

خدمات آموزشی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

مراجعه به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت

زمان اقدام

یک ماه ابتدایی ترم بعد

نمودار مراحل دریافت خدمت

اعطای هدیه در صورت فراغت از مقاطع تحصیلی دانشگاهی