اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

واریزی فصلی (سه ماهه)

فرآیند اقدام

1) درخواست لیست جامعه هدف
2) تاییدیه لیست توسط اداره مددکاری
3) ارسال لیست به اداره مالی پس از تاییدیه
4) صدور چک توسط واحد مالی و امضاء توسط معاون و مدیر کل محترم
5) آماده کردن فایل واریزی بانک توسط واحد مالی
6) ارسال چک امضاء شده و فایل واریزی به بانک جهت واریز به حساب جامعه هدف

خدمات معیشتی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری

زمان اقدام

سه ماه یکبار