اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ترم دانشجویان

دامنه شمول خدمت

ایثارگران شاغل در شهرداری تهرا ن و خانواده های شهدای شهرداری تهران (مطابق شیوه نامه ابلاغی)

مدارک مورد نیاز برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ترم دانشجویان

کارنامه قبولی ممهور به مهر دانشگاه
تکمیل فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی

مسیر دریافت خدمت

مراجعه به دفاتر امور ایثارگران محل خدمت

فرآیند اقدام

1- ارائه کارنامه پایان ترم با شرط گذراندن موفقیت آمیز کلیه واحدهای اخذ شده به دفاتر امور ایثارگران
2- تکمیل فرم بارگذاری شده در پرتال اداره کل امور ایثارگران توسط مسئولین امور ایثارگران
3- بررسی و ارسال مدارک به اداره توانمندسازی و آموزش توسط مسئولین امور ایثارگران
4- تأیید مدارک و بررسی کد پرونده ایثارگری در اداره کل امور ایثارگران
5- تهیه فهرست مشخصات متقاضی و ثبت اطلاعات
6- تهیه نامه و ارسال مستندات به همراه فهرست به اداره مالی جهت پرداخت

خدمات آموزشی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت فرهنگی

زمان اقدام

یک ماه ابتدایی ترم بعد

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ترم دانشجویان