اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

تهیه و تجهیزات ملزومات پزشکی برای ایثارگران

دامنه شمول خدمت

خانواده های معظم شهدای شهرداری تهران
ایثارگران شاغل در شهرداری تهران

مدارک مورد نیاز برای تهیه و تجهیزات ملزومات پزشکی برای ایثارگران

مستندات پزشکی
کپی شناسنامه و کارت ملی
کپی کارت بنیاد شهید

فرآیند اقدام

درخواست کتبی
تهیه گزارش
ارسال جهت اخذ دستور مدیرکل
تائید مدیر کل
تکمیل فرم
تائید معاون مدکاری اجتماعی و رییس اداره درمان
تائید معاون مالی، اداری و برنامه ریزی
خرید الزومات

خدامت بیمه و درمان

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال

نمودار مراحل دریافت خدمت

تهیه و تجهیزات ملزومات پزشکی برای ایثارگران