اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

اعطاء کمک هزینه تدفین

دامنه شمول خدمت

خانواده های معظم شهدای شهرداری تهران
ایثارگران شاغل در شهرداری تهران

مدارک مورد نیاز برای اعطاء کمک هزینه تدفین

کپی حکم کارگزینی ایثارگر
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه ایثارگر و متوفی
کپی گواهی فوت
تکمیل و امضاء فرم اداره کل

فرآیند اقدام

دریافت مدارک و تائید آنها توسط کارشناس مربوطه
ارسال به دفتر مدیریت جهت امضاء
ارسال به معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری
ارسال به اداره مالی جهت پرداخت کمک هزینه تدفین

خدمات مددکاری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال

نمودار مراحل دریافت خدمت

اعطاء کمک هزینه تدفین