اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

اعطاء هدیه ازدواج

دامنه شمول خدمت

خانواده های معظم شهدای شهرداری تهران ایثارگران شاغل در شهرداری تهران

مدارک مورد نیاز برای اعطاء هدیه ازدواج

کپی عقدنامه 5 صفحه اول
کپی شناسنامه (ایثارگر و فرزند)
کپی کارت ملی صفحه اول و دوم (ایثارگر و فرزند)
کپی حکم کارگزینی
تکمیل فرم اداره کل

فرآیند اقدام

دریافت مدارک و تائید آنها توسط کارشناس مربوطه
ارسال به دفتر مدیریت جهت امضاء
ارسال به معاونت برنامه ریزی، مالی و ادار ی
ارسال به اداره مالی جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج

خدمات مددکاری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال

نمودار مراحل دریافت خدمت

اعطاء هدیه ازدواج