اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

پرداخت کمک هزینه جهیزیه

دامنه شمول خدمت

خانواده های شهدای شهرداری
جانبازان اعصاب و روان
ایثارگران شاغل در شهرداری

مدارک مورد نیاز برای پرداخت کمک هزینه جهیزیه

کپی عقدنامه
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم (ایثارگر و فرزند)
کپی کارت ملی (ایثارگر و فرزند)

فرآیند اقدام

درخواست کتبی ایثارگر
انجام بازدید توسط اداره مددکاری
تهیه گزارش
ارسال جهت اخذ دستور مدیرکل
تائید مدیر کل
ارسال به معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری
ارسال به رئیس مالی جهت پرداخت کمک هزینه جهیزیه

خدمات مددکاری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرداخت کمک هزینه جهیزیه