اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
شیوه نامه راه اندازی مرکز مشاوره شمیم ایثار

 

 

                       امیدوار هستم  که مردم ما توجه کنند به این موضوع که مراجعه به متخصص روان شناس و مشاور در امر مسائل روانی به خصوص برای محیط خانواده یک ضرورت است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مقام معظم رهبری

مقدمه:

اداره کل امور ایثارگران به منظور کاهش آسیبهای ناشی ازجنگ ، کاهش استرس ، مسائل و مشکلات خانوادگی ایثارگران معزز علی الخصوص جانبازان اعصاب و روان و نیز حمایت عاطفی و ارتقای سطح سلامت روحی و روانی این عزیزان و خانواده های آنان ، این شیوه  نامه را به استناد بند 5 ماده 7 دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران تنظیم نموده است.

ماده اول : اهداف

-توجه و ارتقاء سطح سلامت ایثارگران معظم و خانواده محترم ایشان

-تحکیم بنیاد خانواده ایثارگران

-شناسایی و درمان آسیبهای روان شناختی

-ایجاد فضایی مطمئن  جهت امور مشاوره جانبازان  علی الخصوص جانبازان اعصاب وروان و خانواده های محترم ایشان

ماده دوم : مشمولین شیوه نامه

1-والدین گرانقدر شهدای شهرداری تهران

2-همسران شهدای شهرداری و شاغل در شهرداری تهران

3- فرزندان شهدای شهرداری و شاغل در شهرداری تهران

 4- جانبازان معزز شاغل در شهرداری تهران

 5-- رزمندگان معزز شاغل در شهرداری تهران

6- جانبازان معزز اعصاب و روان

تبصره 1: ایثارگران شهر تهران می توانند با هماهنگی معاون مددکاری اجتماعی از خدمات مرکز مشاوره شمیم ایثار بهره مند گردند  تبصره 2 : بستگان درجه یک ایثارگران معظم با دستور معاون مددکاری اجتماعی نیز می توانند از خدمات مرکز مشاوره شمیم ایثار بهره مند گردند.

ماده سوم : فرآیند انجام کار

1- تکمیل فرم بارگزاری شده در پورتال اداره کل امور ایثارگران از سوی ایثارگر

2-ارائه فرم مذکور به همراه مدرک ایثارگری از سوی ایثارگر به معاونت مددکاری اجتماعی

3--بررسی و تأیید مدارک ارائه شده توسط کارشناس و رئیس اداره خدمات درمانی

4- تایید معاون مددکاری اجتماعی و ارجاع پرونده به مرکز مشاوره شمیم ایثار

5-تنظیم وقت و اطلاع رسانی به فرد متقاضی جهت مراجعه به مرکز مشاوره  شمیم ایثار

6- انجام امور مشاوره و اعلام نتیجه به معاونت مددکاری اجتماعی

7- ارسال لیست اسامی بهره مندان از خدمات مشاوره به اداره اموراداری و رفاهی جهت ثبت در سامانه ایثارگران

8- در صورت نیاز پرداخت مالی ، تایید معاونت مددکاری و اجتماعی و دستور مدیرکل و ارجاع به معاونت برنامه ریزی ، مالی و اداری

9- انجام اقدامات مالی

. ماده چهارم:  نوع خدمات  

مرکز مشاوره شمیم ایثار نسبت به خدمات ذیل براساس تفاهم نامه اداره کل امورایثارگران با یک مرکز مشاوره معتبر و مجاز، اقدام می نماید.

1- روان شناسی و روان درمانی انفرادی

2- ارائه خدمات روان پزشکی

3- گروه درمانی

4- برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه سلامت روان

ماده پنجم : اجرای شیوه نامه

این شیوه نامه مشتمل بر5 ماده و2 تبصره در کمیته بررسی دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران و شیوه نامه های مربوطه ، بررسی و در تاریخ  03 /11/ 1397  به تأیید مدیرکل امور ایثارگران رسیده و از زمان تایید قابل اجرا می باشد.