اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تدفین

 

 

مقدمه :

به منظور کاهش آلام فقدان وازدست دادن ایثارگران و وابستگان ایشان و نیزتحقق ماموریتهای اداره کل ایثارگران و اجرایی نمودن بند 1 ماده 8 دستور العمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران این شیوه نامه تنظیم شده است.

ماده اول : اهداف

1- ارج نهادن و تسکین آلام ایثارگران مشمول و خانواده محترم ایشان

2- پرداخت بخشی از هزینه های تدفین  

3- شفافیت در ارائه خدمات اداره کل امور ایثارگران

ماده دوم : مشمولین شیوه نامه

کمک هزینه تدفین صرفاً در یک نوبت برای هرمتوفی ، به افراد ذیل تعلق می گیرد:

1- کلیه آزادگان ، جانبازان و رزمندگان شاغل در شهرداری تهران و افراد تحت تکفل آنها

2- همسرو والدین شهدای معزز شهرداری تهران

3- کلیه فرزندان شهداء(شاغل در شهرداری تهران و غیر شاغل مشمول) و افراد تحت تکفل آنها

ماده سوم : مدارک مورد نیاز

1- تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد مدت معین (درصورت اشتغال)

2-تصویر صفحات شناسنامه ایثارگر و متوفی

3- تصویر کارت ملی ایثارگر و متوفی

4- تصویر گواهی فوت 

 

 

 

ماده چهارم : فرایند انجام کار

- تکمیل فرم بارگذاری شده در پورتال اداره کل امور ایثارگران از سوی ایثارگر

2- ارائه فرم مذکور به همراه مدارک مورد نیاز از سوی ایثارگر جهت تأیید به مسئول امور ایثارگران محل خدمت

3-بررسی و تأیید مدارک ارائه شده توسط کارشناس و رئیس اداره خدمات اجتماعی

4- تأیید معاونت مددکاری اجتماعی و دستورمدیرکل و ارجاع به معاونت برنامه ریزی ، مالی و اداری جهت پرداخت

5-انجام اقدامات مالی و واریز به حساب ایثارگران و ارسال پیامک از سوی اداره مالی

6-اعلام واریزی به حساب از سوی اداره مالی به اداره امور اداری و رفاهی جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع و ارسال رونوشت به اداره خدمات اجتماعی

تبصره : مهلت ارسال مدارک جهت دریافت کمک هزینه تدفین تا یک سال بعد از تاریخ فوت می باشد.

ماده پنجم : مبلغ کمک هزینه تدفین

مبلغ کمک هزینه تدفین برای سال 1397 ، 14376000 ریال می باشد که این مبلغ هر سال مطابق تعرفه های اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی تعیین و پرداخت می گردد.

ماده ششم: اجرای شیوه نامه

این شیوه نامه مشتمل بر6 ماده  و1 تبصره در کمیته بررسی دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران و شیوه نامه های مربوطه ، بررسی و در تاریخ 1397/10/26  به تأیید مدیرکل امور ایثارگران رسیده و از ابتدای سال 1397 قابل اجرا می باشد.