اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
مقدمه :درراستای ترغیب جوانان و گسترش امر ازدواج و تحقق مأموریتهای اداره کل امور ایثارگران و اجرایی نمودن بند 1 ماده 8 دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران ، این شیوه نامه تنظیم شده است.


ماده اول : اهداف

1- ارج نهادن به ایثارگران شاغل شهرداری و خانواده محترم ایشان
2- ارائه تسهیلات جهت ترویج امرازدواج و تشکیل خانواده
3- شفافیت در ارائه خدمات اداره کل امور ایثارگران

ماده دوم : مشمولین شیوه نامه

هدیه ازدواج تنها در ازدواج اول به افراد ذیل تعلق خواهد گرفت :
1-کلیه آزادگان ، جانبازان و رزمندگان شاغل در شهرداری تهران و فرزندان معزز آنها
2- فرزندان شهید شاغل در شهرداری تهران
تبصره : در خصوص فرزندان شهید،تسهیلات اعطایی صرفاً به خود ایشان تعلق می گیرد و فرزندان این عزیزان را شامل نمی شود.
3-سایر ایثارگران تحت پوشش مانند فرزندان شهدای شهرداری تهران

ماده سوم : مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هدیه ازدواج

1- تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد مدت معین (درصورت اشتغال)
2-تصویر صفحات اول تا پنجم عقدنامه
3-تصویر صفحات شناسنامه ایثارگر و زوجین
4- تصویر کارت ملی ایثارگر و زوجین

 

ماده چهارم : فرایند انجام کار

1- تکمیل فرم بارگذاری شده در پرتال اداره کل امور ایثارگران از سوی ایثارگر
2- ارائه فرم مذکور به همراه مدارک مورد نیاز از سوی ایثارگر جهت تأیید به مسئول امور ایثارگران محل خدمت
3-بررسی و تأیید مدارک ارائه شده توسط کارشناس و رئیس اداره خدمات اجتماعی
4- تأیید معاونت مددکاری اجتماعی و دستورمدیرکل و ارجاع به معاونت برنامه ریزی ، مالی و اداری جهت پرداخت
5-انجام اقدامات مالی و واریز به حساب ایثارگران و ارسال پیامک از سوی اداره مالی
6-اعلام واریز به حساب ازسوی اداره مالی به اداره امور اداری و رفاهی جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع و ارسال رونوشت به اداره خدمات اجتماعی
تبصره : مهلت ارسال مدارک جهت دریافت هدیه ازدواج، تا یک سال بعد از تاریخ عقد می باشد.

ماده پنجم : مبلغ هدیه ازدواج

     مبلغ هدیه ازدواج برای سال 1397 ، 14376000 ریال می باشد که این مبلغ هر سال مطابق تعرفه های اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی تعیین و پرداخت می گردد.

ماده ششم: اجرای شیوه نامه

     این شیوه نامه مشتمل بر6 ماده  و2 تبصره در کمیته بررسی دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران و شیوه نامه های مربوطه ، بررسی و در تاریخ 26/10/97  به تأیید مدیرکل امور ایثارگران رسیده و از ابتدای سال 1397 قابل اجرا می باشد.