اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
دریافت فایل pdf شیوه نامه پرداخت هدایای تحصیلی

شیوه نامه پرداخت هدایای تحصیلی

مقدمه:

     در جهت تحقق سیاستهای شهرداری تهران و مأموریتهای اداره کل امور ایثارگران و با هدف تشویق پذیرفته شدگان دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و حسب ماده 5 دستور العمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران که با حسن نظر در معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران تهیه و در اسفند سال 1394 ابلاغ گردیده است (بند 2 دستورالعمل جامع خدمت رسانی حوزه آموزشی، اعطای هدایای پذیرش در مقاطع تحصیلی دانشگاهی و فراغت از تحصیل ایثارگران معزز) این شیوه نامه تهیه و تنظیم گردیده است.

       این شیوه نامه با عنایت به تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل نحوه پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان شهرداری تهران با هدف خدمات رسانی بهتر به ایثارگران معزز تحت پوشش و همچنین شفافیت در اجرای آن و با رعایت اصل عدالت و برابری برای همه ایثارگران معزز تهیه و اجرایی می گردد.

 اهداف :

1- تشویق و ترغیب ایثارگران و فرزندان ایشان به تحصیل در مراکز آموزش عالی

2- توانمندسازی ایثارگران و یاری در جهت ارتقاء تحصیلی ایشان

ماده 1- مشمولین دریافت تسهیلات آموزشی:

1-کلیه ایثارگران شاغل در شهرداری تهران که در سامانه جامع ایثارگران ثبت نام نموده و دارای پرونده ایثارگری می باشند.

تبصره: در خصوص فرزندان شهید، تسهیلات اعطایی صرفاً به خود ایشان تعلق می گیرد و فرزندان این عزیزان را شامل نمی شود.

   2- سایر ایثارگران تحت پوشش (غیرشاغل) مانند همسر و فرزندان شهدای شهرداری نیز مشمول دریافت هدایای مذکور می باشند.

تبصره: فرزندان ایثارگران صرفاً از هدیه پذیرش در دانشگاه بهره مند می گردند.

ماده 2- تسهیلات آموزشی:

1-پرداخت هدیه پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی در مراکز آموزش عالی (کلیه مراکزی که دارای تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی باشند)

2-پرداخت هدیه فراغت از تحصیل جهت فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی (مراکز اشاره شده در بند 1)

3-پرداخت هدیه تحصیلی هر ترم، به مشمولین بند 1 ماده 1 پس از ارائه کارنامه گذران موفقیت آمیز هر ترم اعطاء خواهد شد.

تبصره: پرداخت هدیه تحصیلی هر ترم صرفاً به ایثارگرانی تعلق می گیرد که در آن ترم تحصیلی مشروط نشده باشند.

4-هدیه تحصیلی مذکور در بند 3 در مقطع تحصیلی کاردانی حداکثر تا 4 ترم تحصیلی، مقطع کارشناسی تا 8 ترم تحصیلی، در مقطع کارشناسی ارشد تا 3 ترم تحصیلی و مقطع دکترا و بالاتر تا 3 ترم تحصیلی قابل پرداخت می باشد.

تبصره 1:با عنایت به اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پایان نامه جزء واحدهای درسی محسوب شده و نیازمند زمان و تحقیقات و تأئید از سوی اساتید  راهنما و مشاور می باشد واحد پایان نامه در انتخاب واحد نیز علاوه بر موارد فوق الذکر در بند 4به عنوان ترم محسوب شده و هدیه تحصیلی حداکثر تا 2 ترم به آن تعلق می گیرد.

تبصره 2 : ترم تابستان شامل دریافت کمک هزینه تحصیلی نمی شود.

     ماده 3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت هدیه تحصیلی:

1 -فرم درخواست هدیه تحصیلی (فرم شماره دو)

2- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ایثارگر و فرزند ایشان (در صورت مشمول بودن)

3-اصل گواهی اشتغال به تحصیل و ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت دریافت هدیه پذیرش در دانشگاه)

4--رونوشت برابر با اصل گواهی موقت فراغت از تحصیل و ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت دریافت هدیه فراغت از تحصیل)

5-کارنامه قبولی ترم ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل. (جهت پرداخت هدیه تحصیلی هر ترم)

  ماده 4- فرآیند انجام کار:

1-دریافت فرم درخواست هدیه تحصیلی بارگذاری شده در پورتال اداره کل امور ایثارگران توسط ایثارگران معزز

2-تکمیل و ارائه فرم مذکور به همراه مدارک مورد نیاز از سوی ایثارگر جهت تأیید به مسئول محترم دفاتر امور ایثارگران

3-بررسی و ارسال مدارک جهت اخذ دستور مدیرکل محترم.

4-ارجاع دستور مدیرکل محترم به معاونت برنامه ریزی مالی واداری جهت پرداخت هدایای تحصیلی

5-انجام اقدامات مالی و واریز به حساب ایثارگران از سوی اداره مالی

6-اطلاع رسانی و ارسال پیامک پس از واریز وجه به حساب ایثارگران (از طرف اداره مالی)

7-اعلام مشخصات و مبلغ واریزی به مرجع ثبت اطلاعات در سامانه جامع و رونوشت به اداره توانمندسازی از سوی اداره مالی

تبصره : تحویل فرم درخواست هدیه تحصیلی به همراه مدارک مربوطه صرفاً از سوی مسئولین دفاتر امور ایثارگران و یا رابطین آموزش و طبق زمانبندی اعلام شده مورد قبول و پذیرش می باشد.

ماده 5-  زمان بندی انجام کار:

1-زمان ارسال مدارک جهت دریافت هدیه پذیرش در دانشگاه در نیمسال اول از 15 مهر ماه لغایت 15 آبانماه، و در نیمسال دوم از اول بهمن ماه لغایت اول اسفند ماه می باشد.

2- زمان ارسال مدارک جهت کمک هزینه ترم و فراغت از تحصیل، یک ماه ابتدایی ترم بعد می باشد.

ماده 6- مبالغ هدایای تحصیلی:

الف: هدیه پذیرش در دانشگاه: به تفکیک مقاطع تحصیلی و براساس تعرفه های جوایز تحصیلی که هر ساله از طرف اداره کل رفاه اعلام می گردد با ضرایب ذیل به ایثارگران معزز اعمال و پرداخت می گردد.

ردیف

مقطع تحصیلی

تعرفه اداره کل رفاه (ریال)

ضریب

پرداختی اداره کل امور ایثارگران (ریال)

1

کاردانی

1.600.000

2

3.200.000

2

کارشناسی

2.100.000

2

4.200.000

3

کارشناسی ارشد

2.600.000

4

10.400.000

4

دکترا

3.100.000

4

12.400.000

ب: هدیه فراغت از تحصیل: هدیه فراغت از تحصیل معادل تعرفه اداره کل رفاه با ضریب 2 برای کلیه مقاطع تحصیلی به ایثارگران به شرح ذیل پرداخت می گردد.

ردیف

مقطع تحصیلی

تعرفه اداره کل رفاه (ریال)

ضریب

پرداختی اداره کل امور ایثارگران (ریال)

1

کاردانی

1.600.000

2

3.200.000

2

کارشناسی

2.100.000

2

4.200.000

3

کارشناسی ارشد

2.600.000

2

5.200.000

4

دکترا

3.100.000

2

6.200.000

ج: هدیه تحصیلی ( به ازای اتمام موفقیت آمیز هر ترم): معادل تعرفه اداره کل رفاه به تفکیک مقاطع تحصیلی جهت هر ترم مبالغ ذیل به ایثارگران معزز پرداخت می گردد.

ردیف

مقطع تحصیلی

تعرفه اداره کل رفاه (ریال)

پرداختی اداره کل امور ایثارگران (ریال)

1

کاردانی

1.600.000

1.600.000

2

کارشناسی

2.100.000

2.100.000

3

کارشناسی ارشد

2.600.000

2.600.000

4

دکترا

3.100.000

3.100.000

 

 

 

ماده 7- اجرای شیوه نامه :

این شیوه نامه مشتمل بر7 ماده  و6 تبصره در کمیته بررسی دستورالعمل جامع خدمت رسانی ایثارگران و شیوه نامه های مربوطه ، بررسی و در تاریخ 9/8/97 به تأیید مدیرکل امور ایثارگران رسیده و از نیمسال اول تحصیلی 1396  قابل اجرا می باشد.