اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

تصویر منطقه نام مسوول امور ایثارگران شماره مستقیم

1

سلیمه رودکی

96027286

2

مجید ملک محمدی

96032049-96032048

3

مهدیه اوسطی

96013088-96013088

4

یونس شهرکی

77895599-77895599

5

شهرام اسدی

96011208 96011307

6

آیسان چالاک

"88035050-88035050

7

امیر جلالی

88496902-88496902

8

فاطمه فتحی

77921925-77921925

9

حمید شاه بداغی

96037021-9603702

10

آقای رنجبر

96019971-96019351

11

سید عبد الوهاب حسینی

55428252

12

عبدالکریم عبائی

96028832 96028833

13

عظیم خوشه

96039349 96039348

14

وجیهه اسکندری

40484 96040481

15

مصطفی رمضان

96023356-96023355

16

خانم اکبری

55185201-55185201

17

بهروز جباری

96042244-96042246

18

یوسف عباسی

66297965-66297965

19

غلامرضا رستمی

55541544-55541544

20

زهرا بختیاری

96029188-96029189

21

نادر شادان

44526016-44526016

22

حسین شمیرانی

96022058-96022059