فهرست خدمات اداره کل ایثارگران

آمار ایثارگران معزز
4180
جمع کل ایثارگران تحت پوشش
170
شهدای شهرداری تهران
1944
رزمنده
868
جانباز
57
آزاده-جانباز
942
فرزند شهید
199
سایر ایثارگران
  • شهدای شهرداری 170
  • رزمنده 1944
  • جانباز 868
  • آزاده-جانباز 57
  • فرزند شهید 942
  • سایر ایثارگران 199